Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky (dále „obchodní podmínky“) se použijí pro nákup v internetovém obchodě www.puchon-obchod.cz, tedy pro uzavírání kupních smluv (dále „kupní smlouva“) uzavřených dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále „občanský zákoník“), na základě kterých se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu zboží v množství a druhu stanoveném v kupní smlouvě a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu dle ceníku zboží prodávajícího ke dni učinění objednávky.

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího dle kupní smlouvy, přičemž kupní smlouva a veškerá práva a povinnosti z ní plynoucí, včetně práv a povinností z porušení smlouvy, jakož i záležitosti ve smlouvě neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

Prodávající –  firma Jaroslav Puchoň, Velkoobchod Puchoň – kancelářské  potřeby , papír je podnikatel, který uzavírá kupní smlouvu při své podnikatelské činnosti. Další kontaktní informace prodávajícího jsou uvedeny na internetových stránkách www.puchon-obchod.cz v sekci ,,kontakty“

Kupující je podnikatel a uzavírá kupní smlouvu při jeho podnikatelské činnosti.

Proces uzavření kupní smlouvy

Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu ww.puchon-obchod.cz mezi prodávajícím a kupujícím - jinou právnickou nebo fyzickou osobou, která v té souvislosti jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen kupující - podnikatel), řídí se jejich vzájemné vztahy zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění a přiměřeně též těmito obchodními podmínkami. V tomto případě se však kupující nepovažuje za spotřebitele a nemá tak ani právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu podle článku IX. Odstavec 9.1 těchto obchodních podmínek.

Učiněním objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Doručením potvrzení o přijetí objednávky kupujícímu, je uzavřena kupní smlouva a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání objednávky s tím, že je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.

Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Objednávku je možno učinit následujícími způsoby:

  • Prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“)
  • Elektronickou poštou (e-mailem)
  • Osobně
  • Telefonicky 

 Kupující má povinnost poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky, tj.:

  • jméno, příjmení a místo podnikání nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího
  • IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
  • kód a název zboží dle ceníku
  • způsob odebrání a dopravy
  • dodací adresa (je-li jiná než adresa fakturační)
  • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

Kupující je o své objednávce informován e-mailem ihned po jejím uskutečnění.

Prodávající má právo objednávku odmítnout.

Dodací podmínky

Prodávající odevzdá zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené v kupní smlouvě, a není-li tato lhůta v kupní smlouvě stanovena,  od 2 až do 21 dnů (v závislosti na zakázce ,např.  potisk reklamních předmětů, tiskopisy, zboží, které není uvedeno v naší nabídce atd. ) pracovních dnů od okamžiku uzavření kupní smlouvy. Uvedená lhůta je určena ve prospěch prodávajícího, tedy kupující nemůže předčasně požadovat odevzdání zboží, ale prodávající může zboží předčasně odevzdat. O termínu dodání budete předem informováni.

Prodávající bude odevzdávat zboží kupujícímu a kupující bude přebírat zboží pouze v pracovní dny od 08:00 – 15:00 hod.


Doručení zásilky až na stůl:
- po dohodě lze termín závozu posunout podle Vašich požadavků
- v případě objednávky nekatalogového sortimentu, nestandardního množství či výrobku, který je uváděn „na objednávku“ s Vámi  naše operátorky nebo obchodní zástupci dohodnou termín dodání. 

Dopravu účtujeme dle sazebníku přepravních společností, v závislosti na objemu dané zakázky. O ceně poštovného budete vždy předem informováni (ceny dle aktuálního sazebníku české pošty). Bude-li místo Vaší dodací adresy shodné s naší trasou rozvozu, může být po dohodě dopravné 0,- Kč.

Kupní cena a platební podmínky

Ceny

- ceny jsou základní, před odečtením individuální zákaznické slevy, sleva bude nastavena po  přihlášení
- všechny ceny jednotlivého sortimentu uvedené v e- shopu  jsou bez DPH
- změna cen vyhrazena

Ke kupní ceně má prodávající právo připočíst DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Datem zdanitelného plnění je den odevzdání zboží kupujícímu.

Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webových stránkách internetového obchodu  označeny jako akční, jsou platné do vyprodání zásob  nebo do další aktualizace nabídky.

Náklady spojené s převzetím zboží nese kupující.

Platba

Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu na základě faktury  (daňového dokladu ) vystavené prodávajícím po uzavření kupní smlouvy.

Smluvní strany si sjednávají splatnost fakturované částky podle dohody.

Fakturovaná částka je splatná bezhotovostně, a to bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený na příslušné faktuře nebo v hotovosti při osobním převzetí kupujícím.

Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou dnem, kdy bude připsána na účet prodávajícího.

Smluvní strany se dohodly, že faktura podle kupní smlouvy může být zaslána kupujícímu i prostřednictvím elektronické pošty.

V případě, že zákazník objednává toto zboží:

a) nekatalogové položky
b) položky objednané přímo pro něj na základě písemné objednávky (např. reklamní předměty, tiskopisy apod.)
c) položky objednané ve větším množství, než jsou standardní zásoby prodávajícího

může prodávající požadovat platbu předem na účet prodávajícího.

V případě volby platby převodem je, pro dodržení expedičních termínů, nezbytné připsání platby do 3 kalendářních dnů od vytvoření objednávky. Po uplynutí této doby je kupujícímu zaslán připomínkový e-mail s podklady pro jeho platbu. Pokud kupující neuhradí částku do dalších 3 kalendářních dní, je jeho objednávka automaticky stornována.

Doprava

Dopravu účtujeme dle sazebníku přepravních společností, v závislosti na objemu dané zakázky. O ceně poštovného budete vždy předem informováni (ceny dle aktuálního sazebníku české pošty viz odkaz v sekci ,,užitečné odkazy“ ). Bude-li místo Vaší dodací adresy shodné s naší trasou rozvozu, může být po dohodě dopravné 0,- Kč.

Stáhnout ceník Česká pošta

Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny (výhrada vlastnického práva).

Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku převzetí zboží kupujícím. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.

Vrácení zboží a odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo vrátit nepoužité zboží  ( s výjimkou zboží vyrobeného pro něj na zakázku nebo na základě jeho zadání zvlášť upraveného – objednané zboží ve větším množství, než jsou standardní zásoby prodávajícího ) do 14 pracovních dnů ode dne dodání zboží v případě papíru a kancelářských potřeb, do 3 dnů v případě nápojů, občerstvení, drogerie a kancelářské techniky. Toto zboží musí být v původním obalu a nepoškozené. Právo takto odstoupit od kupní smlouvy musí zákazník uplatnit nejpozději poslední den stanovené lhůty. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží. V takovém případě vrácení zboží na dobírku nebude akceptováno.

Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy, má vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu).

V případě, že zákazník chybně objednal zboží a toto zboží vrací a není spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, tedy jedná-li se o zákazníka, který jedná při uzavírání a plnění smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (a nejedná se o položky vyjmenované výše s výjimkou) a prodávající přistoupí na vrácení zboží, je prodávající při tomto odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží zpět na sklad prodávajícího, oprávněn účtovat manipulační poplatek spojený s náklady prodávajícího (dopravné, poštovné ) a manipulační poplatek podle objemnosti zakázky.

Zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3 Občanského zákoníku , má právo, bez ohledu na druh dodávaného zboží, od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne dodání zboží, pokud byla smlouva sjednána pomocí prostředků komunikace na dálku (telefonicky, faxem, e-mailem, e-shopem). Právo odstoupit od smlouvy nemá zákazník v případě zboží vyrobeného pro něj na zakázku nebo na základě jeho zadání zvlášť upraveného, podléhá-li rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Uplatnění odstoupení od smlouvy musí zákazník společnosti Velkoobchod Puchoň sdělit písemně ve shora uvedených termínech. Zákazník je povinen při vrácení zboží vrátit i obal zboží, porušený pouze v rozsahu vybalení zboží a jeho prohlédnutí.

Kupujícímu, který  je spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, nejedná při uzavírání a plnění smlouvy své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (a nejedná se o položky vyjmenované výše s výjimkou) nebudou účtovány náklady za přepravu  při vrácení zboží. Výměna zboží za jiné  zboží je zdarma.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy z důvodu prodlení prodávajícího s odevzdáním zboží delším než  do 21 dnů a nezjedná-li prodávající nápravu ani ve lhůtě 7 dnů po obdržení výzvy kupujícího k nápravě.

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy z důvodu prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny delším než  dle dohody o splatnosti faktury nebo daňového dokladu.

V případě odstoupení od kupní smlouvy kupující doručí na vlastní náklady zboží osobně na prodejnu prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu od oznámení odstoupení od smlouvy, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců, a to bez zbytečného odkladu od oznámení odstoupení od smlouvy. Zboží musí být při využití práva na odstoupení od kupní smlouvy vráceno nepoškozeno, v původním vlastním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží,  bude kupní cena  zboží  dle objednávky  (původní přeprava + cena za zboží )zaslána kupujícímu převodem na jeho účet, a to nejpozději do 30 dnů od vrácení zboží prodávajícímu. Kupující nemá právo na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.

Storno objednávky

Storno objednávky má kupující právo učinit e-mailem na objednavky@puchonobchod.cz nebo telefonicky na +420 775 369 002 nejpozději do 24 hodin od učinění objednávky. Storno objednávky platí pouze za předpokladu, že prodávající doposud nepředal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží neupravil podle přání kupujícího.

V případě, že kupující u stornované objednávky již nějakým způsobem poukázal finanční obnos na účet prodávajícího (např. převodem z účtu), má prodávající povinnost tuto částku vrátit do 30 kalendářních dnů.

Reklamace

Reklamační protokol - zde stáhnout

Bez předchozího nahlášení reklamace a vyplnění reklamačního protokolu, nelze reklamované zboží převzít.

Dobropis k vrácenému zboží z reklamace je vystaven do 14-ti pracovních dnů od jeho předání pracovníkovi Velkoobchod Puchoň.

Reklamační podmínky a podmínky pro vrácení zboží:
Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat nepoškození přepravních obalů a prohlédnout si zboží. V případě poškození obalu zboží je zákazník povinen toto uvést do přepravního listu. Toto se týká dodání zboží prostřednictvím přepravní služby. Pokud zboží zákazníkovi doveze řidič společnosti Velkoobchod Puchoň, je povinen nesrovnalosti v dodávce uvést do reklamačního protokolu. Reklamaci vad zboží učiní kupující písemně na adresu provozovny prodávajícího nebo emailem. V písemné reklamaci vad, kupující označí vady, jakým způsobem se projevují, a dále pak navrhne způsob vyřízení reklamace.
Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace (emailem). Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned při převzetí. K reklamaci se doporučuje použít předepsaný formulář společnosti Velkoobchodu Puchoň ( ke stažení) , jehož vyplněním jsou poskytnuty všechny potřebné údaje pro vyřízení reklamace. V případě dodávky vadné služby, nesouladu mezi zbožím objednaným a dodaným, postupuje zákazník stejným způsobem.

Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem, než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.

Postup při vyřizování reklamace se řídí zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.   

Záruční podmínky

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu puchon.obchod.cz, a to v délce trvání 24 (dvacetičtyř) měsíců od faktického převzetí zboží kupujícím. Tato záruční doba může být stanovena i v delším rozsahu, pokud je tak uvedeno u popisu zboží na webových stránkách internetového obchodu puchon.obchod.cz a jestliže tak stanoví i dodavatel či výrobce tohoto zboží. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat.
Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě kupujícího podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.

Záruční doba při nákupu podnikatelským subjektem (právnickou či fyzickou osobou) je v délce 12 měsíců, dle obchodního zákona.

Nestandardní záruční doba musí být vždy uvedena v e-shopu společnosti Velkoobchod Puchoň u konkrétního zboží, na které se nestandardní záruční doba vztahuje.

Na zboží darované prodávajícím kupujícímu se záruka nevztahuje!

Autorská práva, práva třetích osob, odpovědnost

Prodávající neodpovídá kupujícímu ani třetí osobě za jakékoli škody, ušlý zisk, vynaložené náklady, přerušení činnosti či další škody vzniklé v souvislosti s použitím informací uvedených na webových stránkách internetového obchodu www.puchon-obchod.cz. Informace o zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu www.puchon-obchod.cz nelze považovat za prohlášení o vhodnosti tohoto zboží pro některý konkrétní účel.
Veškeré materiály publikované na webových stránkách internetového obchoduwww.puchon-obchod.cz, jsou chráněny autorským zákonem. Tyto webové stránky a jejich jednotlivé části (zejména popisy a vyobrazení prodávaného zboží, rozdělení kategorií zboží) nesmí být zkopírovány elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněny veřejnosti či jinak užity bez předchozího písemného svolení prodávajícího jako držitele autorských práv.

Ochrana dat - stáhnout zde

Závěrečná ustanovení

Není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, jakákoliv právní jednání podle kupní smlouvy musí mít písemnou formu. Nestanoví-li kupní smlouva jinak, je písemná forma právních jednání podle kupní smlouvy zachována i tehdy, je-li učiněna pomocí elektronické pošty, přičemž není vyžadován její elektronický podpis. Pomocí elektronické pošty však nelze smlouvu ukončit.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 05.12.2014 a v plném rozsahu ruší dřívější obchodní podmínky.